Ticket #979 (closed Defekt: fixed)

Opened 12 years ago

Last modified 12 years ago

Länk till 'större arkiv' på Live:en felaktig

Reported by: andreas.wesik@… Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords:
Cc:

Description

Länken från  http://live.piratpartiet.se/ till 'Större arkiv' går till  http://www.piratpartiet.se/aggregator/sources/11 som ger meddelandet:
"Hittar inte sidan
Den valda sidan kunde inte hittas. Du kan alltid titta på vår gamla hemsida om den finns där:  http://www2.piratpartiet.se/aggregator/sources/11 "

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by mini

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Tack!

Den där länken till gamla hemsidan funkar faktiskt - så jag bytte till den tills vi har hittat en lösning på nya hemsidan.

Note: See TracTickets for help on using tickets.