Ticket #984 (closed Defekt: fixed)

Opened 12 years ago

Last modified 12 years ago

Försvunna lokaler

Reported by: daniel.gustafsson@… Owned by: JorgenL
Priority: blocker Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Daniel Gustafsson VL Nordöstra Skåne:

Problem i Kristianstads Kommun, Wä eller Vä skola på valdagen
samt Vä Bibliotek (Förtidsomröstning) är borta!

His email: daniel.gustafsson@…

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by JorgenL

Val.se:
 http://www.val.se/val/val2010/rostmottagning/fortidsrostning/kommun/12/90/index.html
Förtidslokalen du nämner finns inte med där.

Däremot bör det finnas en Nya Väskolan som vallokal., ska undersöka.

comment:2 Changed 12 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Så, nu är det i synk med val.se, vallokalen hade blivit förtidslokal av nån anledning.

Note: See TracTickets for help on using tickets.