Ticket #985 (closed Defekt: fixed)

Opened 12 years ago

Last modified 12 years ago

Två vallokaler med namnet Hummelstaskolan i Enköping

Reported by: henrik.sundstrom@… Owned by: Richie
Priority: major Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description

Det förekommer två stycken vallokaler "Hummelstaskolan" i Enköpings kommun.  http://data.piratpartiet.se/valsedelbokning/main.aspx?kommun=277#
De har samma adress men olika antal valsedlar.

Vad är felet?

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by JorgenL

Det är två olika valkretsar. De borde slagits ihop till en lokal, ska försöka fixa till.

comment:2 Changed 12 years ago by JorgenL

ValDISTRIK menar jag..

comment:3 Changed 12 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Så. åtgärdat

Note: See TracTickets for help on using tickets.