Ticket #987 (new Defekt)

Opened 12 years ago

Last modified 10 years ago

Förhindra dubbelklick på ok vid medlemsregistrering

Reported by: agnesson Owned by: JorgenL
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Idag är det relativt många som får dubbelt medlemskap vid nyregistrering. Jag antar att personen har tryckt på "ok"-knappen två gånger då medlemsnumret hamnar i följd på varandra, exempelvis #72044 och "72045.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by sikevux

  • Milestone set to 2012

comment:2 Changed 11 years ago by agnesson

  • Summary changed from Förhindra dubbelregistrering to Förhindra dubbelklick på ok vid medlemsregistrering

comment:3 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan 2012 deleted

Milestone Innan 2012 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.