Ticket #989 (closed Defekt: fixed)

Opened 12 years ago

Last modified 12 years ago

UPs välkomsmail skickas inte ut

Reported by: agnesson Owned by: JorgenL
Priority: critical Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Sedan i början av juni (?) skickas inte UPs välkomstmail (förbundets som enskilda lokalavdelningar) ut till nya medlemmar.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by agnesson

Enligt uppgift: det automatiska utskicket som görs när någon blir medlem stode blankt om man inte la till sig som local leader i piratweb.

comment:2 Changed 12 years ago by JörgenL

Hela logiken för medlemsutskicket bygger på att det finns en LocalLead, det är hen som är avsändaren på utskicket, finns det ingen sån så går det nog inget. Det är ganska mycket jobb att skriva om detta, och det är lite klurigt eftersom den befintliga logiken måste funka för PP. Det är alltså inte ett snabbhack att fixa, det kräver ordentlig eftertanke, och det kommer att ta ett tag innan det är fixat. Bland annat måste logiken för att författa och lagra mailet isåfall också konverteras till att funka med organisationsrollerna.

Tills vidare rekommenderar jag att UP använder den gamla strukturen parallellt och lägger in LocalLeads så att detta fungerar.

comment:3 Changed 12 years ago by agnesson

Alright, de lokalavdelningar som vill använda sig av välkomstmail måste en localLead finnas. Problemet är att en sådan endast kan sättas för huvudupptagningsområdet, vilket är kommunen där lokalavdelningen har sitt säte. Välkomstmailet skickas med andra ord inte ut till de kringliggande kommunerna som en viss lokalavdelning även har som upptagningsområde.

comment:4 Changed 12 years ago by agnesson

  • Priority changed from blocker to critical

Fulhack har löst problematiken, så länge.

När det inte finns någon lokal ledare i en org på högsta nivån, så väljer den ordföranden i stället, om det finns någon. Problemet då är att gamla icke nullade välkomstmail får Stefan som avsändare och skickas ut, vilket är löst genom att om det gått ut ett mail från en högre nivå, så kommer ordföranden aldrig att maila från en lägre nivå. Problemet som kvarstår är då om Stefan i egenskap av ordförande för en lokalavdelning vill använda sig av välkomstmail..

comment:5 Changed 12 years ago by agnesson

Sista raden kan vara en feltolkning av mig då UP SE och UP Spelupp är två olika organisationer, jag vet inte om fulhacket baseras på person som har skickat ut samt organisation eller bara person som skickar ut välkomstmailet.

comment:6 Changed 12 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Så här fungerar det nu, och därmed tycks det vara löst.

För varje organisation i trädet, minsta först:

-- för varje geografi, största först:

-- finns det ett brev?
-- om ja, finns det en lokal ledare på org/geo-kombinationen?
-- om nej, finns det en ordförande för orgen som inte har skickat för just den här orgen tidigare?
-- i så fall, skicka brevet från senast upptäckta person

Note: See TracTickets for help on using tickets.