Ticket #99 (closed Förbättring: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

"Varna för medlemsdubletter"

Reported by: jennerstrom Owned by: Todi
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Tycker det borde ligga en "varning" för oss som kan lista medlemmar.. så vi ser när de ligger dubletter.. nu måste vi mer "leta upp dom"

systemet kan tex lägga en varning för medlemmar med:

samma epostadress och eller samma namn

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Sådan funktion finns nu på listsidan så att man kan söka efter dubletter inom lämpligt geografiskt område, upp till 2500 pers i taget.

De som visas i listan är såna som har minst 2 av namn, email och telefon samma.

Note: See TracTickets for help on using tickets.