Ticket #990 (new Förbättring)

Opened 12 years ago

Last modified 12 years ago

Visa på registreringssidan vilken lokalavdelning man kommer tillhöra

Reported by: agnesson Owned by: JorgenL
Priority: major Milestone: Innan Riksdagsvalet 2014
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Idag ser man inte vilken lokalavdelning man som ny medlem kommer tillhöra. På sista registreringssidan vore det bra med ett "Du har postnummer X och kommer därmed bli medlem i UP Y. Du kan också bli medlem i [dropdown-meny med fler lokalavdelningar]. Var vänlig bekräfta".

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by sikevux

  • Milestone set to Riksdagsvalet 2014
Note: See TracTickets for help on using tickets.