Ticket #995 (new Förbättring)

Opened 12 years ago

Länk på valsedelsbokningen till valsedelsstatestiken

Reported by: jerker.montelius@… Owned by: JorgenL
Priority: major Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Lägg en länk någonstans på valsedelbokning  http://data.piratpartiet.se/valsedelbokning/main.aspx till Statestiksidan  http://data.piratpartiet.se/charts/RelativeDistroStatus.aspx

Allt för att det skall bli lättare att hitta obokade lokaler som man kanske kan distribuera till

Note: See TracTickets for help on using tickets.