Ticket #10 (closed Uppgift: wontfix)

Opened 14 years ago

Last modified 11 years ago

Lägg till chatt-kanal

Reported by: speakman Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords: live chatt
Cc:

Description

Utöka Live!-sidan med en chatt-kanal

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by mini

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Det får räcka med en snabblänk till webbchatt för #piratpartiet

comment:2 Changed 11 years ago by agnesson

  • Milestone Innan Valkampanjen 2010 deleted

Milestone Innan Valkampanjen 2010 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.