Ticket #1028 (closed Förbättring: wontfix)

Opened 12 years ago

Last modified 12 years ago

Piratpartiet borde köpa pp.se

Reported by: patrik.greco@… Owned by: Richie
Priority: major Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description

Vi borde köpa pp.se för att det är lättare att säga att folk ska in på pp.se eller att de ska in på utv.pp.se etc.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by Richie

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

pp.se är fortfarande reserverad för privatpersoner.

comment:2 Changed 12 years ago by Richie

Domänen pp.se är upptagen.

Du ser nuvarande registreringsuppgifter nedan.
Domännamn pp.se
Owner (kontakt-ID) -
Administrativ kontakt (kontakt-ID) -
Teknisk kontakt (kontakt-ID) -
Avimottagare (kontakt-ID) -
Domänstatus system
Anledning till spärr SE Blocked, Second level domains

Note: See TracTickets for help on using tickets.