Ticket #1055 (closed Defekt: fixed)

Opened 12 years ago

Last modified 10 years ago

Localleads inom PP ska inte kunna kunna ta sig rättigheter inom UP

Reported by: agnesson Owned by: JorgenL
Priority: blocker Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Idag kan en kommunledare ta sig rättigheter som den absolut inte har rätt till. Organisationerna PP och UP måste vara skilda åt i pw.

Alltså, en kommunledare i PP kan lägga till exempelvis rollen localadmin för Ung Pirat SE, vilket absolut inte får förekomma.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by sikevux

  • Milestone set to UPK2011

comment:2 Changed 12 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Fixat!

comment:3 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan UPK2011 deleted

Milestone Innan UPK2011 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.