Ticket #1064 (accepted Defekt)

Opened 12 years ago

Last modified 12 years ago

Trångt på små skärmar

Reported by: Zash Owned by: mini
Priority: minor Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords:
Cc:

Description

Med en liten skärm (jag har 1024px bred) så tar sido-kolumnerna upp mer utrymme än det riktiga innehållet.

Förslagsvis kunde kolumnerna kombineras om bredden är <~1024, och helt döljas om under <~800.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by Zash

Jag hade en patch som kombinerade båda kolumnerna på ena sidan, men det verkar som jag supit bort den.

comment:2 Changed 12 years ago by mini

  • Priority changed from major to minor
  • Status changed from new to accepted

Layoutidéer mottages tacksamt...

Note: See TracTickets for help on using tickets.