Ticket #1066 (closed Defekt: fixed)

Opened 12 years ago

Last modified 12 years ago

Milstenarna är passerade.

Reported by: Zash Owned by: sikevux
Priority: major Milestone:
Component: Trac Keywords:
Cc:

Description

Förslagsvis bör alla Milstenar döpas om till att inkludera vilket år de menar, och tickets under dem bör ses över.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by SimonB.

Årtal inlagda och lite omdöpta. Det har gjorts minst 2 rejäla rundor med eliminering av orelevanta tickets, så jag gör inget försök på det nu igen.

comment:2 Changed 12 years ago by sikevux

  • Owner changed from Richie to sikevux
  • Status changed from new to accepted

comment:3 Changed 12 years ago by sikevux

  • Status changed from accepted to closed
  • Resolution set to fixed

De tickets som har en milsten har rätt nu, det är mer problem med de som saknar milstenar.

Note: See TracTickets for help on using tickets.