Ticket #1070 (closed Defekt: onhold)

Opened 13 years ago

Last modified 11 years ago

Betalningar till fikorna

Reported by: sikevux Owned by: sikevux
Priority: critical Milestone:
Component: lundafika Keywords:
Cc:

Description

Betalningarna för fikorna är lite, avsaknade? Inte alltid så att fikorna går +-0. Därför borde man ha någon form av anmälningssystem så att man vet hur många som ska ha fika eller på något annat sätt se till så att man vet exakt hur mycket pengar man får in då många föredrar att äta först, betala sen. Vissa har dock subscriptions.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by sikevux

  • Status changed from new to accepted

comment:2 Changed 12 years ago by Gonte

Ptjae. Vi kan ju alltid skapa en tom budget för fika, fakturera fika-avgiften och claima kostnaderna från den budgeten.

Men det kanske känns lite overkill att fakturera folk för fikat? :P

comment:3 Changed 11 years ago by sikevux

  • Status changed from accepted to closed
  • Resolution set to onhold
Note: See TracTickets for help on using tickets.