Ticket #1073 (assigned Förbättring)

Opened 12 years ago

Last modified 11 years ago

Kunna byta namn i webbchatten https://piratechat.net/

Reported by: sikevux Owned by: SimonB.
Priority: minor Milestone:
Component: Piratechat (XMPP) Keywords:
Cc:

Description (last modified by Zash) (diff)

Webchatten på  https://piratechat.net/ borde ha ett /nick kommando för att man ska kunna byta nick utan att rejoina.

Det handlar mer eller mindre om att ta
$pres({ from: room + "@" + host + "/" + new_nick }).tree()
och skicka till XMPP-servern

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by Zash

 • Owner changed from Zash to SimonB.
 • Status changed from new to assigned

comment:2 Changed 12 years ago by SimonB.

 • Description modified (diff)

comment:3 Changed 12 years ago by SimonB.

 • Description modified (diff)
 • Summary changed from /nick i Webchat (XMPP) to Kunna byta namn i webbchatten http://piratechat.net:5280/

comment:4 Changed 12 years ago by Zash

 • Priority changed from major to minor
 • Description modified (diff)
 • Summary changed from Kunna byta namn i webbchatten http://piratechat.net:5280/ to Kunna byta namn i webbchatten http://piratechat.net:8080/

comment:5 Changed 12 years ago by sikevux

 • Milestone set to UPK2011

comment:6 Changed 11 years ago by Zash

 • Description modified (diff)
 • Milestone Innan UPK2011 deleted

comment:7 Changed 11 years ago by Zash

 • Summary changed from Kunna byta namn i webbchatten http://piratechat.net:8080/ to Kunna byta namn i webbchatten https://piratechat.net/
Note: See TracTickets for help on using tickets.