Ticket #1076 (closed Förbättring: duplicate)

Opened 12 years ago

Last modified 11 years ago

Uppröstning på Live

Reported by: fredrik.strandin Owned by: mini
Priority: minor Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords: digg, reddit, live, röstningssytem
Cc:

Description

Uppröstningssystem i stil med Digg eller reddit för Live-sidan, med top-lista för senaste 24h och liknande.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by mini

En väldigt bra idé, om någon skulle ha tid att koda. Behåller!

comment:2 Changed 12 years ago by mini

  • Status changed from new to accepted

comment:3 Changed 11 years ago by mini

  • Status changed from accepted to closed
  • Resolution set to duplicate
Note: See TracTickets for help on using tickets.