Ticket #1094 (closed Uppgift: invalid)

Opened 12 years ago

Last modified 11 years ago

Hemsidan - ta bort keyword-automatik för den gör FEL

Reported by: anonymous Owned by: Richie
Priority: minor Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description (last modified by sikevux) (diff)

[den 9 januari 2011 16:23] Jonatan Gonte Kindh: mlg: Det är den helvetes satans keywordsgrunkan som jag vill döda :(

sagt angående  http://www.piratpartiet.se/category/social-tags/swedish-people och  http://www.piratpartiet.se/category/company/piratpartiet-service-ab

Vet någon vad keywords-grunkan (ett Drupal-plugin) heter?

Change History

comment:1 Changed 11 years ago by sikevux

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to invalid
  • Description modified (diff)
Note: See TracTickets for help on using tickets.