Ticket #1105 (closed Defekt: fixed)

Opened 12 years ago

Last modified 12 years ago

Pw har fel adress till medlemsservice

Reported by: johan.karlsson@… Owned by: JorgenL
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Från en användare på forumet:

fick upp att jag skulle kontakta memberservice@… när jag inte kunda spara mina ändringar på min profil på Pirateweb.

Medlemmen påstår också att det inte är någon som svarar på den adressen. Det ska väl vara medlemsservice@… ?

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

forward på memberservice -> medlemsservice

Note: See TracTickets for help on using tickets.