Ticket #1110 (closed Förbättring: invalid, multipletickets)

Opened 12 years ago

Last modified 12 years ago

Uppdaterad "signatur" med kontaktuppgifter i välkomstbrevet till nya medlemmar

Reported by: torbjorn.wester@… Owned by: JorgenL
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Hej,

Jag har lagt märke till att automat-eposten som går ut till nya medlemmar i valkretsen där jag just blivit valkretsledare, är kraftigt föråldrade.

Nu kommer jag naturligtvis att rätta detta manuellt, men jag undrar om det inte går att skapa en funktion som automatiskt infogar aktuella kontaktuppgifter som en "signatur" sist i välkomst-eposten.

Dessa konktaktuppgifter kan tas automatiskt från Pirateweb...

På det sättet skulle vi slippa riskera att gravt föråldrade uppgifter e-postas ut till nya medlemmar. (I detta fall gäller det kontaktuppgifter som är föråldrade sedan flera år!)

Med vänliga hälsningar,
Torbjörn

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by dansve

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to invalid, multipletickets

Tack för påpekandet.

Det du tar upp finns behandlat i en gammal ticket http://utv.piratpartiet.se/ticket/81 så jag stänger därför denna.

Note: See TracTickets for help on using tickets.