Ticket #1112 (closed Förbättring: wontfix)

Opened 13 years ago

Last modified 11 years ago

Möjlighet att skapa automat-epost vid medlemsavslut samt medlemsförnyelse

Reported by: torbjorn.wester@… Owned by: Richie
Priority: major Milestone:
Component: Ideer Keywords:
Cc:

Description (last modified by sikevux) (diff)

Som valkretsledare skulle jag uppskatta möjligheten att skapa automat-epost som sänds till personer när deras partimedlemskap just går ut.

Jag är övertygad om att en vänlig påminnelse om att de inte längre är medlemmar, skulle kunna motivera en del att förnya sitt medlemskap.

Jag skulle även vilja ha ett automat-epostbrev till de som förnyar sitt medlemskap. Det skulle säkert kännas kul att få ett "vad roligt att du fortfarande vill vara medlem"-brev, och kanske skulle man däri kunna tipsa om olika möjligheter att aktivera sig, förutom att vara medlem.

För närvarande är den enda "händelse" som initierar ett automat-epostbrev när en person blir ny medlem.

Change History

comment:1 Changed 11 years ago by sikevux

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix
  • Description modified (diff)
Note: See TracTickets for help on using tickets.