Ticket #1119 (closed Förbättring: worksforme)

Opened 13 years ago

Last modified 11 years ago

Garantera https till vissa sajter

Reported by: Simon B. Owned by: JorgenL
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description (last modified by sikevux) (diff)

TODO: Labba med Strict Transport Security för att tvinga webbläsare att använda HTTPS till PirateWeb. Detta för att hindra att en besökare som kör via osäkert nätverk råkar ut för falska DNS-uppgifter som pekar besökaren till en ond HTTP-server som simulerar PirateWeb och proxyar allting vidare till riktiga sajten.

 http://dev.chromium.org/sts

Change History

comment:1 Changed 11 years ago by sikevux

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to worksforme
  • Description modified (diff)
$ curl -I pirateweb.net
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Server: nginx/0.7.65
Date: Sat, 06 Oct 2012 12:29:11 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 185
Connection: keep-alive
Location: https://pirateweb.net/

Inte STS, men tvingad SSL ändå. Close nuff enligt mig.

Last edited 11 years ago by sikevux (previous) (diff)
Note: See TracTickets for help on using tickets.