Ticket #118 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Fixa smidig växlingsmöjlighet mellan Pirateweb v3 och v4

Reported by: daniel.gustafsson@… Owned by: Todi
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Idag är Pirateweb v3 och v4 helt skiljda ifrån varandra och det är svårt att växla mellan dessa. Kan man snabbt fixa en smidig växlingsmöjlighet mellan dessa tills v4 tar över helt, vilket jag antar är tanken?

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.