Ticket #1197 (closed Defekt: worksforme)

Opened 12 years ago

Last modified 10 years ago

Nödvändig och viktigt uppdatering

Reported by: xpndr Owned by: Richie
Priority: blocker Milestone:
Component: Hemsidan Keywords: inaktuell info
Cc:

Description (last modified by sikevux) (diff)

Följande sidor måste uppdateras snarast eftersom adressen står angivna i foldrar som fortfarande används:

 http://www.piratpartiet.se/kontrollsamhallet
 http://www.piratpartiet.se/deltagarkultur
 http://www.piratpartiet.se/kunskapssamhallet

Främst är det videomaterial som har direkt anknytning till höstens val som måste bort.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by xpndr

  • Priority changed from critical to blocker

comment:2 Changed 10 years ago by sikevux

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to worksforme
  • Description modified (diff)

comment:3 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan 2011 deleted

Milestone Innan 2011 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.