Ticket #1204 (new Defekt)

Opened 12 years ago

Last modified 10 years ago

Buggar i valsedelsamin

Reported by: anonymous Owned by: JorgenL
Priority: blocker Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Hittat två buggar

  1. Det går inte hämta info om en medlem genom att ange medlemsnummer
  2. Info man själv skriver in sparas inte

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by JorgenL

Såvitt jag kan se så funkar det att fylla i saker manuellt, men det är rätt att medlemsnummerhämtning inte funkar.

comment:2 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan 2011 deleted

Milestone Innan 2011 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.