Ticket #1206 (closed Förbättring: fixed)

Opened 12 years ago

Last modified 11 years ago

Visa flattr-knapp vid varje inlägg

Reported by: SimonB. Owned by: Richie
Priority: major Milestone: Innan Riksdagsvalet 2014
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description

Från infinite_emma i Partiledningen (ledning): vore bra om vår flattr-knapp kom upp på siten så folk kan klicka  https://flattr.com/profile/piratpartiet

Kanske vid varje inlägg rentav?

PP-Lkpg: +1
me: +1

Change History

comment:1 Changed 11 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
  • Milestone set to Innan Riksdagsvalet 2014

Fixat med nya hemsidan

Note: See TracTickets for help on using tickets.