Ticket #124 (closed Uppgift: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Stöd för kommunansvariga att lagra anteckningar om lokaler

Reported by: larsl Owned by:
Priority: major Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Lägg till stöd för kommunansvariga (och eventuellt andra ovanför) att lagra anteckningar och annan metadata om vallokaler (framför allt om valsedlarna har delats ut till aktivisten) i systemet.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by larsl

  • Owner larsl deleted
  • Status changed from new to assigned

comment:2 Changed 14 years ago by larsl

  • Type changed from defect to task

comment:3 Changed 14 years ago by larsl

  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.