Ticket #1247 (new Förbättring) — at Initial Version

Opened 8 years ago

Last modified 8 years ago

Piratmanifestet

Reported by: novastocholm@… Owned by: mini
Priority: major Milestone: Innan Valet av L,K-listor
Component: Piratpartiet Live! Keywords: #maktövergrepp #övervakning #information #omstruktureringar #internet #entreprenörskskap #patent #medicin #aktivism #korruption #Occupy #Anonymous #cyberkrig #events #förort #utsattaområden #vilseledning #likavillkor #kultur #arv
Cc: Piratmanifestet

Description

Detta är mitt blogg som kommer att handla om Piratpolitik och knyta samman övergrepp som statsmakter utgör mot individer och komma med infallsvinklar, förslag, lösningar och stimulans till att föra debatt kring alla möjliga ämnen, till att avslöja politiken för att vara en bluff, och bana väg för Piratskeppet.

Adressen dit är  http://piratmanifestet.wordpress.com

Note: See TracTickets for help on using tickets.