Ticket #1248 (closed Uppgift: duplicate)

Opened 11 years ago

Last modified 11 years ago

Piratmanifestet

Reported by: novastockholm@… Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords: övervakning, kränkning, energipolitik, elpolitik, korruption, kultur, arv, Occupy, Anonymous, student, utbildning, kontatnät, marknadsföring, sociala medier, blogg, bloggar, media, Internet, IT, censur, yttrandefrihet, patent
Cc: Piratmanifestet

Description (last modified by sikevux) (diff)

Det är en blogg som kommer att handla om politik, och där man skall i första hand avslöja hur politiken idag bedrivs för att sedan utifrån alla Piratpolitik kan eller skulle handla om, skapa underlag för diskussioner, debbat och insändare till media, samt användas till utbildning i argumentationstekning lära medlemmar att se saker och ting med nya ögon, som gör att vi lättare vet när, hur, vart och vad vi skall skriva och tala, och vart det skall skickas och vilka det skall talas med. Det skall göras rätt och man skall se helhetsbilder.

Förstå vad det är vi bevittnar vad för inställning man skall ha kring det mesta som har med politik att göra, för politik an vara riktigt otrevlig.

Mitt namn är Alexandru Cornita och adressen är:  http://piratmanifestet.wordpress.com

Utvärderingar av Leaks, och frukten av arbetet och insatser som aktivister och den verksamhet som Anonymous och Occupy bedriver och kommer in i bilden. jag kan se mig gemensama nämnare, som även de kan tänkas behöva.Jag ser i vart fall möjligheter.

Change History

comment:1 Changed 11 years ago by SimonB.

  • Type changed from Förbättring to Uppgift

comment:2 Changed 11 years ago by sikevux

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to duplicate
  • Description modified (diff)

Duplicate av #1247

Note: See TracTickets for help on using tickets.