Ticket #1255 (closed Defekt: fixed)

Opened 10 years ago

Last modified 10 years ago

I adminsystemet, första proppen ska heta P01, inte P1.

Reported by: agnesson Owned by: Johanmlg
Priority: major Milestone: Vårmötet2013
Component: vBulletin(mötesplattformen) Keywords:
Cc:

Description

Sorteringen bland proppar och motionern blir konstig när nummer 1-9 inte får en nolla framför sig.

P01, P02 ... P09, P10, P11
ska det självklart vara, istället för
P10, P11...P1, P2, P9.

Change History

comment:1 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone set to Vårmötet2013

comment:2 Changed 10 years ago by Johanmlg

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.