Ticket #1262 (closed Förbättring: fixed)

Opened 10 years ago

Last modified 10 years ago

förbättra huvudinlägg, eller ta bort

Reported by: agnesson Owned by: Johanmlg
Priority: major Milestone: Vårmötet2013
Component: vBulletin(mötesplattformen) Keywords:
Cc:

Description

Sedan höstmötet 2012 är möjligheten till "Huvudinlägg" nytt. Det fungerade dåligt på mötet då inte så många använde detta.

Tanken är god, att en person som inte har följt hela mötet enbart behöver ett inlägg per person. Det blir någon form av talarlista.

Ett problem med huvudinlägg är att man då pratar om motionen som helhet. Två yrkanden kan ju dock stå helt mot varandra. Därmed kanske det räcker med gilla/ogilla med motivering?

Change History

comment:1 Changed 10 years ago by agnesson

Att göra:
En knapp på vanliga inlägg "gör till mitt huvudinlägg".
Flytta huvudinlägget så att dessa syns som första inlägg direkt under yrkandena. Tydligare att det ska avspegla en talarlista.

comment:2 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone set to Vårmötet2013

comment:3 Changed 10 years ago by Johanmlg

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.