Ticket #1264 (closed Defekt: fixed)

Opened 10 years ago

Last modified 10 years ago

Änrda texten på svarssidan efter att man har accepterat en nominering

Reported by: agnesson Owned by: Johanmlg
Priority: minor Milestone: Vårmötet2013
Component: vBulletin(mötesplattformen) Keywords:
Cc:

Description

Efter att man har accepterat sin nominering så kommer man till en sida som säger att man kan ändra sig fram till och med april.

Change History

comment:1 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone set to Vårmötet2013

comment:2 Changed 10 years ago by Johanmlg

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.