Ticket #1269 (closed Förbättring: fixed)

Opened 10 years ago

Last modified 10 years ago

Visa och dölj listan för samtliga nominerade

Reported by: agnesson Owned by: Johanmlg
Priority: major Milestone: Vårmötet2013
Component: vBulletin(mötesplattformen) Keywords:
Cc:

Description

Visa listan för samtliga nominerade tydligare, innan mötet har öppnat.
När mötet väl har börjat så är detta ointressant. En true/false för att autoöppna listan för samtliga nominerade, vore bra.

Change History

comment:1 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone set to Vårmötet2013

comment:2 Changed 10 years ago by Johanmlg

  • Status changed from new to accepted

comment:3 Changed 10 years ago by Johanmlg

  • Status changed from accepted to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.