Ticket #1278 (closed Defekt: fixed)

Opened 11 years ago

Last modified 10 years ago

förhandsgranska på motioner och nomieringar

Reported by: agnesson Owned by: Johanmlg
Priority: major Milestone: Vårmötet2013
Component: vBulletin(mötesplattformen) Keywords:
Cc:

Description

Förhandsgranskningen på motioner/motyrkanden och/eller nomineringar önskas fungera. Om den inte kan fås att funka ska knappen 'Förhandsgranska' tas bort.

Change History

comment:1 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone set to Vårmötet2013

Är inte detta redan borta?

comment:2 Changed 10 years ago by Johanmlg

  • Status changed from new to accepted

comment:3 Changed 10 years ago by Johanmlg

  • Status changed from accepted to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.