Ticket #1281 (closed Defekt: fixed)

Opened 10 years ago

Last modified 10 years ago

slimma inlägget. Ta bort signaturer mm

Reported by: agnesson Owned by: Johanmlg
Priority: major Milestone: Vårmötet2013
Component: vBulletin(mötesplattformen) Keywords:
Cc:

Description

Förminska rutorna för inläggen på mötesplattformen. Ta bort signaturen och andra rader som egentligen är onödiga.

Även ta bort "inte uppkopplad" eller flytta i sidleds.
Ta bort antal inlägg.
Ta bort reg.datum.

Change History

comment:1 Changed 10 years ago by Johanmlg

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.