Ticket #136 (closed Förbättring: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Komplettera volontäruppgifter med telefonnummer

Reported by: speakman Owned by: larsl
Priority: major Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

När man väl bokat sin lokal (eller direkt när man bokat) vore det bra om man kunde ange telefonnummer så lätt kan få kontakt med den inbokade.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by larsl

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.