Ticket #145 (closed Förbättring: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Spara inmatade uppgifter över sessionen

Reported by: speakman Owned by: larsl
Priority: major Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Använda Djangos sessions för att spara inmatade uppgifter vid bokning, så dessa blir förifyllda vid nästa bokning.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by speakman

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.