Ticket #167 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Serverfel för ordinarie vallokal

Reported by: Christian Engström (pp) Owned by: speakman
Priority: blocker Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc: christian.engstrom@…

Description

Jag försökte boka mig på några ordinarie vallokaler (alltså inte förtidsröstning). Det gick sådär.

Krysset blev INTE till en grön bock när jag hade anmält, och när jag klickade på länken i mejlet som kom blev det serverfel 500:

500 - Serverfel
En felrapport har skickats till administratörerna. Vi beklagar det inträffade.

Dock verkar det ha funkat åtminstone delvis trots att det inte såg ut så, för nu är det gröna bockar på två av de tre lokalerna som jag bokade och bekräftade

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by speakman

  • Cc christian.engstrom@… added
  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Jag tror detta är löst nu, jag kan i varje fall inte återskapa det du påstår. Kolla gärna om du kan återupprepa det, och öppna isåfall den här Ticketen igen.

Note: See TracTickets for help on using tickets.