Ticket #17 (closed Uppgift: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 10 years ago

Ny vettig informativ förstasida för trac på utv.piratpartiet.se

Reported by: speakman Owned by: sikevux
Priority: major Milestone:
Component: Trac Keywords:
Cc:

Description

Vi behöver en förstasida i Trac som i första hand ska hjälpa nytillkomna att komma igång.

En förebild är Ung Pirats Trac:  http://www.ungpirat.se/trac/ungpirat.se

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by speakman

 • Owner changed from somebody to speakman
 • Priority changed from major to critical
 • Type changed from defect to task
 • Component changed from Hemsidan to Trac
 • Milestone set to Innan Valkampanjen

comment:2 in reply to: ↑ description Changed 14 years ago by mini

"My issues" eller liknande kanske vi behöver nånstans där?

comment:3 Changed 12 years ago by SimonB.

 • Summary changed from Ny vettig informativ förstasida to Ny vettig informativ förstasida för trac på utv.piratpartiet.se

comment:4 follow-up: ↓ 5 Changed 12 years ago by sikevux

Länken kan nog inte bli mer broken. Så kanske dags att skaffa en ny förebild och börja fixa lite bättre? Sub sidor är bra att ha, typ  http://trac.edgewall.org/wiki

comment:5 in reply to: ↑ 4 Changed 12 years ago by sikevux

Replying to sikevux:
Det skulle nog vara en bra bit på vägen om vi fixade en

[[TracGuideToc]] 

comment:6 follow-up: ↓ 7 Changed 12 years ago by SimonB.

 • Priority changed from critical to major

sikevux -- ha du bra koll på det du föreslår / är det svårt? (du fick just admin-rättigheter på trac)

comment:7 in reply to: ↑ 6 Changed 12 years ago by sikevux

 • Owner changed from speakman to sikevux
 • Status changed from new to accepted

I'll do my best

comment:8 Changed 12 years ago by sikevux

 • Status changed from accepted to closed
 • Resolution set to fixed

comment:9 Changed 10 years ago by agnesson

 • Milestone Innan Valkampanjen 2010 deleted

Milestone Innan Valkampanjen 2010 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.