Ticket #175 (closed Förbättring: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 10 years ago

Tydligare datum på valsedel-sidan

Reported by: anonymous Owned by: speakman
Priority: major Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Det skulle behövas tydligare info om vilka datum valsedelutdelningen gäller. Både för förhandsröstningen och själva valdagen, så man vet säkert när det behövs.

Gärna både under "Läs på" och inne i "hjälp oss" nånstans.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by speakman

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

comment:2 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan Valkampanjen 2010 deleted

Milestone Innan Valkampanjen 2010 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.