Ticket #187 (closed Förbättring: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Omskrivning av text på valbokningssidan

Reported by: Todi Owned by: speakman
Priority: trivial Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

På bokningssidan för en vallokal står det:

"Du får instruktioner i mail med kontaktuppgifter."

Men det får man inte. Det kommer senare när vi har administratörer, men kan bli förvirrande i början. Föreslår istället:

"Du kommer senare att få instruktioner per mail angående hur du får tag på valsedlar."

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by speakman

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.