Ticket #215 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Felaktig sortering av vallokalsnamn

Reported by: pvz@… Owned by: speakman
Priority: major Milestone: Innan EU-valet 2014
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Vallokalernas namn sorterades felaktigt i det skarpa systemet. Det här spårades tillbaks till att kollationeringsinställningen i databasen var felaktigt inställd när databasen skapades. Jag ändrade detta manuellt med phpmyadmin för varje fält, och nu fungerar det korrekt som det ska.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by speakman

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Du är min hjälte. Tusen tack. :-)

Har du någon aning hur man sätter default-kollationering i en databas? Så den sätts automatiskt till rätt vid CREATE TABLE?

Note: See TracTickets for help on using tickets.