Ticket #237 (closed Förbättring: duplicate)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Funktionärslistningen bör även lista telefonnumren

Reported by: AndersHedberg Owned by: Todi
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

När man väljer lista funktionärer så får man nu upp en länk man kan klicka på för att skicka ett mail till funktionären. Det gör att jag måste gå till vår hemsida och sen klickan mig ner för att få deras telefonnummer, för där är det publicerat tillsammans med deras piratmail.

Eventuellt skulle man kunna klicka på funktionären och komma till hans uppgifter, typ så man kan ändra dennes behörighet, men i första hand behöver jag snabbt deras telefonnummer ;-)

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by Todi

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to duplicate

http://utv.piratpartiet.se/ticket/103

Finns som val i nya pirateweb-menyn, Folk -> Fullständigt kontaktlista.

comment:2 Changed 14 years ago by Jörgen Lindell <jorgen.lindell@…>

Fast det är korrekt att det borde finnas en sån funktion, det är planerat, men inte infört än.

Men tillsvidare så bör den "totala kontaktlistan" kunna funka som workaround.

Note: See TracTickets for help on using tickets.