Ticket #255 (closed Defekt: worksforme)

Opened 14 years ago

Last modified 13 years ago

Kan inte filtrera utskick från PW

Reported by: Christopher Cameron Owned by: Todi
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Från: cameron.christopher@…

Hej

Era inställningar för utskick verkar inte fungera. Jag har valt att endast få utskick från Falkvinge men får en herrans massa annat ändå...

Kolla gärna upp detta.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to worksforme

Skicka ett mail till medlemsservice om det fortfarande är så och exemplifiera vilka mail som kommer som du menar du inte borde få. Det kan finnas något logikfel nånstans som bör åtgärdas. De kan vidarebefordra problemet till mig i så fall.

/Jörgen L

Note: See TracTickets for help on using tickets.