Ticket #257 (closed Förbättring: wontfix)

Opened 14 years ago

Last modified 13 years ago

viktig valsedels-länkning

Reported by: marten.fjallstrom@… Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description

 http://www.piratpartiet.se/rosta_pirat_i_eu_valet

behöver tydligt länkas till

 http://valsedlar.piratpartiet.se/

Enklaste sättet att säkerställa att man kan rösta är att lägga ut valsedlar...

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by mini

  • Status changed from new to accepted

Det räcker inte att det länkas tydligt från ettan som det gör nu?

comment:2 Changed 13 years ago by mini

  • Status changed from accepted to closed
  • Resolution set to wontfix
Note: See TracTickets for help on using tickets.