Ticket #267 (closed Defekt: duplicate)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Ödeshögs vallokalers koordinater har hamnat fel

Reported by: ola.leifler@… Owned by: speakman
Priority: major Milestone:
Component: Valbokningen Keywords: google maps, markers
Cc:

Description

Det verkar som om koordinaterna på valsedlar.piratpartiet.se/kommun/oedeshoeg/ hamnat fel med en offset västerut (väster om Vättern). Inte min kommun, men det kanske är lite förvirrande?

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by andreas

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to duplicate

Hej Ola.

Sedan några dagar tillbaka kan kommunansvariga justera positionen för vallokaler.
Vi vore ytterst tacksamma om du tog dig tid att kontakta din kommunansvarig så
att han/hon verkställa detta för den rapporterade lokalen.

Tack på förhand!

Note: See TracTickets for help on using tickets.