Ticket #269 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Fel i sammanslagning av vallokaler

Reported by: ola.leifler@… Owned by: speakman
Priority: blocker Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

I sammanslagningen av vallokaler som har samma namn fast ligger i olika distrikt verkar ni enbart ha tagit hänsyn till namnet och inte adressen för lokalen. Det har inneburit att en lokal försvunnit för oss då den hade samma namn som en lokal i ett annat distrikt på annan adress. Det gäller lokalerna som båda har namnet Daghemmet och som i Linköpings kommun finns i distrikten Domkyrko 13 och Berga 1. I valbokningssystemet finns endast Berga 1 med ( http://valsedlar.piratpartiet.se/kommun/linkoeping/valdagslokal/berga-1-ramshaell/) men på val.se finns både Domkyrko 13 ( http://www.val.se/val/ep2009/rostmottagning/vallokal/valdistrikt/05/80/0113/index.html) och Berga 1 ( http://www.val.se/val/ep2009/rostmottagning/vallokal/valdistrikt/05/80/3301/index.html).

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by johan.karlsson@…

 http://valsedlar.piratpartiet.se/kommun/skinnskatteberg/

Där verkar något mer än lovligt udda ha hänt också!

comment:2 Changed 14 years ago by ola.leifler@…

Det är nu två personer oberoende av varandra som påträffat denna bugg, och det gäller lokaler som ligger långt från varandra. Den här gången är det "Förskolan" som finns på ett flertal platser i kommunen men bara en är med i valbokningssystemet. Den andra har tagits bort. Vi har även en lokal med det misstänkta namnet "Församlingshemmet" som antagligen inte heller är unikt i kommunen.

comment:3 Changed 14 years ago by Jens Ayton

Problemet finns även för två vallokaler med namn ”Församlingshemmet” i Linköpings kommun – en i Vreta Kloster, en i Sjögestad. Utvecklingsgruppen uppmärksammades på detta i IRC den 16 maj.

comment:4 Changed 14 years ago by ola.leifler@…

En fix är på G, hang in there.

comment:5 Changed 14 years ago by speakman

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Nu kan admins sköta sina lokaler själva.

Note: See TracTickets for help on using tickets.