Ticket #28 (closed Förbättring: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 11 years ago

Minska brus i länkloggen

Reported by: Rikard Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Skypeboten Keywords:
Cc:

Description

Önskemål om kommando först på raden - exvis != som gör att om raden innehåller länk så loggas den ändå inte.

Ibland länkar man irrelevant (för loggläsare) URL som snabbt svar på en fråga. Då behöver inte länken loggas.

Alternativt så loggas inte länkar automatiskt utan kräver ! först i raden precis som text som ska loggas.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by mini

  • Status changed from new to accepted

"- blabla  http://dn.se blabla"

kanske? Alltså, minus helt enkelt.

comment:2 Changed 14 years ago by mini

comment:3 Changed 14 years ago by mini

Fixat

comment:4 Changed 14 years ago by mini

  • Status changed from accepted to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.