Ticket #299 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Ändra sidnamnen till något mer dynamiskt

Reported by: mats-ludvika Owned by: speakman
Priority: major Milestone: Innan EU-valet 2014
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Jag använder ofta tabbar i Firefox, där jag har en rad tabbar öppna med olika kommuners bokningsgränssnitt (det som alla kommer åt) samt admingränsnitt för varje kommun.

Problemet är att alla heter "PP Valbok". Går detta att ändra så att titelns namn motsvarar sidans innehåll? T.ex "Smedjebacken Admin PP Valbok" och "Smedjebacken PP Valbok".

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by speakman

  • Status changed from new to accepted

Jättebra idé, ordnar det så snart jag kan.

comment:2 Changed 14 years ago by andreas

  • Owner changed from speakman to andreas
  • Status changed from accepted to assigned

Kikar på det.

comment:3 Changed 14 years ago by andreas

  • Owner changed from andreas to speakman

Skickat begäran om merge och review på lp.

Assignar till Speakman så kan han stänga när koden är live.

comment:4 Changed 14 years ago by andreas

  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.