Ticket #30 (closed Förbättring: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Skicka även tweets till loggkanalen

Reported by: mini Owned by: mini
Priority: minor Milestone:
Component: Skypeboten Keywords:
Cc:

Description


Change History

comment:1 Changed 14 years ago by speakman

Är det inlägg med +++ som även ska dumpas till loggkanalen? Borde inte det vara en enradsfix isf?

comment:2 Changed 14 years ago by mini

Jo, man måste bara kolla så att det inte blir dubbelt när det är urler med.

comment:3 Changed 14 years ago by mini

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

tror det är fixat nu

Note: See TracTickets for help on using tickets.