Ticket #306 (closed Förbättring: wontfix)

Opened 14 years ago

Last modified 11 years ago

Avbokning av bokade personer i admin

Reported by: anonymous Owned by: speakman
Priority: major Milestone: Innan EU-valet 2014
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Går det att få till så att man kan avboka personer direkt i admingränssnittets lista så att man slipper gå till kartan för att avboka personer?

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by dansve

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Denna ticket är stängd pga att applikationen ersatts med en ny version inför valet 2010.

/Daniel Svensson

Note: See TracTickets for help on using tickets.